Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Chia Sẻ Lời Chúa 3 Bước

CÁCH THỨC CHIA SẺ LỜI CHÚA 3 BƯỚC
(thời gian 60p)

BƯỚC 1: (5-10p)
Chủ sự: - Đọc bài Tin Mừng (lần 1).
- Thinh lặng.
- chọn từ, cụm từ, câu, đoạn hay toàn bộ bài Tin Mừng mà được đánh động và nói lên. (vd: “…..” của bài Tin Mừng đã đánh động tôi).
BƯỚC 2: (40-45p)
Chủ sự: - Đọc lại bài Tin Mừng (lần 2).
- Bắt đầu chia sẻ.
Lưu ý: - Dùng từ ngữ: Dùng ngôi thứ 1: tôi, em, con.
- Lời Chúa đánh động tôi: về quá khứ, hiện tại và hướng đến tương lai.
- Chia sẻ Lời Chúa không phải là : suy niệm hay giảng dạy.
BƯỚC 3: (3-5P)
Chủ sự: - Đọc lại bài Tin Mừng (lần 3).
- Thinh lặng và cầu nguyện riêng (tự phát).
- Chủ sự dâng lời nguyện chung.

Không có nhận xét nào: